Investeringsplan: wat en waarom?

Met ingang van 2020 publiceert Coteq Netbeheer iedere twee jaar een investeringsplan. Het investeringsplan kijkt telkens tien jaar vooruit en informeert u over de benodigde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het gas- en elektriciteitsnet van Coteq. Het beschrijft wat we als netbeheerder ondernemen om onze energievoorziening geschikt te maken en te houden voor (duurzame) energie.

Ons investeringsplan 2022

Het zogeheten ontwerpinvesteringsplan 2022 hebben wij van 1 t/m 29 november 2021 ter consultatie aangeboden. Dit bood iedereen de mogelijkheid om op de voorgenomen investeringen te reageren. We hebben vervolgens de binnengekomen reacties doorgenomen en deze aan het plan toegevoegd samen met onze reactie daarop. Op 3 januari 2022 hebben we het investeringsplan aangeboden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die het plan heeft getoetst. Op 18 februari 2022 hebben we het plan na enkele beperkte aanpassingen opnieuw aangeboden aan de ACM. Het plan is begin april 2022 definitief vastgesteld. U vindt de definitieve versie via onderstaande link:

We kijken ernaar uit om samen met u en andere belanghebbenden verder te werken aan ruimtelijke vraagstukken en het inpassen van duurzame energie!

Duurzame energie-infrastructuur

We willen dat onze klanten ook in de toekomst kunnen rekenen op een veilige, betrouwbare, betaalbare en steeds duurzamer wordende energie-infrastructuur. Onze organisatie staat voor excellent netbeheer en behoort al jaren tot de regionale netbeheerders met de hoogste betrouwbaarheid. We realiseren dit door slim te investeren in de kwaliteit van ons netwerk en door onze dienstverlening te blijven aanpassen aan de externe behoefte. Door middel van het investeringsplan 2022 (IP2022) geven we inzicht in de te verwachte ontwikkelingen in de energietransitie en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

De energietransitie en de impact

De energiewereld is in transitie. Het Klimaatakkoord bevat afspraken waarmee we in Nederland de uitstoot van broeikasgassen met elkaar gaan verminderen. Zo komt in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Denk hierbij aan het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens, elektrisch rijden en de overstap naar aardgasvrij verwarmen. Deze beoogde energietransitie heeft een grote impact op het gas- en energienet.

De rol van Coteq in de transitie

Coteq speelt een actieve rol in het verduurzamen van de energievoorziening in het oosten van Nederland. Onze netwerken zijn bovendien cruciaal in de energietransitie. Zo vraagt de toenemende opwek van duurzame energie om een vergroting in de capaciteit van onze elektriciteitsnetten. Het bestaande gasnetwerk speelt daarnaast een belangrijke rol in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem, waarbij bijvoorbeeld de invoedcapaciteit voor groen gas gaat stijgen en de netten in de toekomst voor waterstof kunnen worden gebruikt.

De rol van het investeringsplan

We brengen de behoefte, de toekomstige vraag en het aanbod in kaart, waarop we onze beoogde investeringen in het IP2022 baseren. We hebben hiermee uiteindelijk het doel om de beleidsdoelstellingen en afspraken te realiseren die in het Klimaatakkoord en afspraken met gemeenten zijn vastgelegd. We nemen in het investeringsplan bovendien de benodigde inspanningen mee om de conditie van ons net op peil te kunnen houden.

Wettelijke verplichting

Het opstellen van het investeringsplan in deze nieuwe vorm vloeit voort uit een wijziging van de Elektriciteitswet 1998, die door de wet Voortgang Energietransitie is aangebracht. Voorheen gold een vergelijkbare verplichting om tweejaarlijks het kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) op te stellen en deze beschikbaar te stellen aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het investeringsplan vervangt het KCD.

Toetsing en consultatie

Niet alleen de titel van het document is veranderd. De wet vraagt een grotere mate van detail van het investeringsplan en regelt ook dat de ACM het toetst. Wij bieden ons investeringsplan gedurende een bepaalde periode aan het publiek aan ter consultatie. De zienswijzen die we ontvangen voegen we vervolgens toe als bijlage. We bieden daarna ons investeringsplan aan bij de ACM. Na toetsing door de ACM stellen we het plan definitief vast.

Meer informatie

Bekijk het bericht van Netbeheer Nederland of neem contact met ons op voor meer informatie.

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland, waaronder Coteq.