Privacy sollicitanten

Dit Privacy statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten van Coteq (hierna wij). Coteq is een onderdeel van Cogas B.V. en haar werkmaatschappijen (hierna: Cogas).

Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten en we gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy statement informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens door ons worden verwerkt en worden opgenomen in onze database.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Coteq is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens feitelijk worden verwerkt door Cogas.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens door rechtstreekse verstrekking daarvan door jouzelf of door middel van formulieren en/of aangehechte CV’s via de website van Coteq met URL https://coteqnetbeheer.nl/vacatures  en onze interne vacaturesite. Daarnaast verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens door verstrekking van gegevens door een werving- en selectiebureau of door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.

Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken gegevens om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, adres, woonplaats), nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (cv), motivatiebrief, opleidingsgegevens, arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties), resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, VOG, kopie referenties en (kopie) pasfoto.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Coteq zal jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt verleend. Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht en met jouw toestemming sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. Coteq bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de werving- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard. De wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden de gegevens volledig uit het systeem van Coteq verwijderd.

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen. Dit is ook van toepassing op jou als sollicitant. Je hebt de onderstaande rechten:

– Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
– Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;
– Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
– Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
– Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van één of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen bij onze afdeling HR, te bereiken via hr@coteq.nl.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we jou een passende reactie sturen.

Indien je niet tijdig een antwoord op jouw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kun je bezwaar maken bij de Functionaris Gegevensbescherming te bereiken via privacy@coteq.nl. Daarnaast heb je ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor ons Privacy statement Sollicitanten aan te passen. Indien en voor zover dit voor jou van belang is zullen wij jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Dit Privacy statement Sollicitanten is bijgewerkt op 25 mei 2018.

Contact / vragen

Indien je vragen hebt over het Privacystatement neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via privacy@coteq.nl.