08/12/2017

Terugblik en prognose kwaliteit en capaciteit energienetwerk

Coteq Netbeheer heeft het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument gepubliceerd.
Het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument (KCD) is een wettelijk verplichte vorm van verantwoording die elke  2 jaar door Coteq Netbeheer moet worden afgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het is een verantwoording van het gevoerde beleid voor het uitvoeren van de wettelijke taak als netbeheerder. De focus ligt op de assets, meerjarenplanning en risicomanagement. Tevens wordt in het KCD verantwoording afgelegd over de investeringen (prognoses en realisatie) van de afgelopen 2 jaar.

KCD 2017 Coteq Netbeheer