Privacy statement

Privacy

Coteq Netbeheer respecteert en beschermt uw privacy. Bij onze website is het uitgangspunt dat u deze zoveel mogelijk kunt bezoeken zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken. Het kan voorkomen dat Coteq persoonsgegevens over u verzamelt wanneer u deze website bezoekt. Coteq stelt alles in het werk om de door uw verstrekte persoonsgegevens te beschermen.

Coteq houdt zich vanzelfsprekend in ieder geval aan alle relevante wettelijke regels inzake privacybescherming.

Verwerken van persoonsgegevens
De door u verstrekte informatie wordt door Coteq gebruikt voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft. Coteq verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens daarnaast ten behoeve van de bedrijfsvoering, om producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn onder uw aandacht te brengen en beschikbaar te stellen en voor onderzoeksdoeleinden en webstatistieken.

Coteq zal op basis van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel persoonsgegevens verstrekken. Persoonsgegevens worden in principe verder niet aan derden verstrekt.
In die gevallen waar die verstrekking, anders dan op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel, wel plaatsvindt, wordt met deze derde een overeenkomst afgesloten waarin de geheimhouding van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

In het kader van de slimme meter houden wij ons aan de regels van de Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens.

Uw rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens
De wet bescherming persoonsgegevens geeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt Coteq vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u Coteq verzoeken om een (schriftelijk) overzicht van die gegevens. Coteq mag u hiervoor administratiekosten in rekening brengen.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Coteq uw gegevens niet mag verwerken, dan kunt u Coteq verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Coteq kunnen niet verwijderd worden.

Coteq laat u binnen vier weken weten in hoeverre Coteq aan uw verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, zal Coteq u vragen om u te legitimeren. Stuur uw vraag of verzoek schriftelijk naar Coteq o.v.v. ‘privacy’ via info@coteq.nl of:

Coteq Netbeheer B.V.
Postbus 71
7600 AB Almelo

Cookies
Coteq maakt gebruik van Google Analytics om uw gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Daarnaast gebruikt Coteq een beperkt aantal cookies. Bekijk hier wat dit voor u betekent.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de website van Coteq zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Coteq behoudt zich het recht om wijzigingen in dit Privacy Statement aan te brengen. Wij adviseren u dan ook geregeld dit Privacy Statement te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.