Duurzame energie-infrastructuur

We willen dat onze klanten ook in de toekomst kunnen rekenen op een veilige, betrouwbare, betaalbare en steeds duurzamer wordende energie-infrastructuur. Onze organisatie staat voor excellent netbeheer en behoort al jaren tot de regionale netbeheerders met de hoogste betrouwbaarheid. We realiseren dit door slim te investeren in de kwaliteit van ons netwerk en door onze dienstverlening te blijven aanpassen aan de externe behoefte. Door middel van het investeringsplan geven we inzicht in de te verwachte ontwikkelingen in de energietransitie en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

De energietransitie en de impact

De energiewereld is in transitie. Het Klimaatakkoord bevat afspraken waarmee we in Nederland de uitstoot van broeikasgassen met elkaar gaan verminderen. Zo komt in 2030 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Denk hierbij aan het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens, elektrisch rijden en de overstap naar aardgasvrij verwarmen. Deze beoogde energietransitie heeft een grote impact op het gas- en energienet.

De rol van Coteq in de transitie

Coteq speelt een actieve rol in het verduurzamen van de energievoorziening in het oosten van Nederland. Onze netwerken zijn bovendien cruciaal in de energietransitie. Zo vraagt de toenemende opwek van duurzame energie om een vergroting in de capaciteit van onze elektriciteitsnetten. Het bestaande gasnetwerk speelt daarnaast een belangrijke rol in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem, waarbij bijvoorbeeld de invoedcapaciteit voor groen gas gaat stijgen en de netten in de toekomst voor waterstof kunnen worden gebruikt.

De rol van het investeringsplan

We brengen de behoefte, de toekomstige vraag en het aanbod in kaart, waarop we onze beoogde investeringen in het plan baseren. We hebben hiermee uiteindelijk het doel om de beleidsdoelstellingen en afspraken te realiseren die in het Klimaatakkoord en afspraken met gemeenten zijn vastgelegd. We nemen in het investeringsplan bovendien de benodigde inspanningen mee om de conditie van ons net op peil te kunnen houden.

Wettelijke verplichting

Het opstellen van het investeringsplan in deze nieuwe vorm vloeit voort uit een wijziging van de Elektriciteitswet 1998, die door de wet Voortgang Energietransitie is aangebracht. Voorheen gold een vergelijkbare verplichting om tweejaarlijks het kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) op te stellen en deze beschikbaar te stellen aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het investeringsplan vervangt het KCD.

Wat is een investeringsplan?