In dit IP2024 presenteren we onze zienswijze op de ontwikkelingen in de energietransitie en geven we een doorkijk welke investeringen in onze netten nodig zijn. Dit plan is samen met landelijke en regionale netbeheerders, maar ook met andere betrokken partijen, waaronder gemeenten en vertegenwoordigers van bouwbedrijven tot stand gekomen. In deze editie zijn voor het eerst ook de provinciale energieplannen (pMIEK) meegenomen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) toetst of het plan voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Lees meer over de totstandkoming van het plan of bekijk het direct via onderstaande links:

We willen dat onze klanten ook in de toekomst kunnen rekenen op een veilige, betrouwbare, betaalbare en steeds duurzamere energie-infrastructuur. Onze organisatie staat voor excellent netbeheer en we behoren al jarenlang tot de netbeheerders met de hoogste betrouwbaarheid. Dit realiseren we niet alleen door slim te investeren in de kwaliteit van onze energienetwerken en in onze mensen, maar ook door onze dienstverlening te blijven aanpassen aan de externe behoefte.

Coteq speelt een actieve rol in de verduurzaming van de energievoorziening in het oosten van Nederland. We zien dat onze energienetwerken cruciaal zijn voor de voortgang van de energietransitie. De kennis binnen onze organisatie over het energiesysteem is essentieel bij de planvorming. Als netbeheerder dragen we proactief bij aan verschillende trajecten om de informatie over onze netten en de kennis van het energiesysteem in te brengen. We zijn partner bij de twee Regionale Energie Strategieën (RES’en) in Overijssel, ondersteunen gemeenten bij het vormen van de transitievisies warmte en brengen partijen bij elkaar om de verduurzaming te versnellen. Deze actieve houding biedt kansen om mee te denken over de impact van de energietransitie op de energie-infrastructuur en stakeholders hiervan bewust te maken.We hebben, net als de andere netbeheerders, afgelopen jaren onze investeringen fors verhoogd. De vraag naar transportcapaciteit neemt echter in een nog sneller tempo toe dan wij als netbeheerders kunnen bijbouwen. In grote delen van Nederland zijn de grenzen van het net bereikt. In ons verzorgingsgebied hebben onze grootverbruik klanten vanaf medio 2023 gemerkt dat transportcapaciteit voor afname van elektriciteit niet overal meer kon worden geboden. Voor het terugleveren van elektriciteit was er voor grootverbruik klanten al langer geen capaciteit meer beschikbaar. Omdat de vraag naar (transport)capaciteit sneller groeit dan de netbeheerders samen kunnen uitbreiden, is ondanks de enorme investeringen op korte termijn het congestieprobleem (filevorming) nog niet opgelost. Dat betekent dat er prioriteiten moeten worden gesteld en we moeten accepteren dat niet alles op korte termijn mogelijk is. 

Voor het gasnet heeft de energietransitie evengoed impact. We zien een cruciale rol voor het gasnet in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem. Het gasnet wordt steeds meer gevoed door groen gas en blijft essentieel voor het duurzaam verwarmen van oudere woningen en processen in de industrie. Net als de andere netbeheerders zijn wij sterk aan het opschalen en bouwen zoveel mogelijk infrastructuur bij. Maar er is meer nodig. We moeten de uitvoering versnellen. Dat kan alleen door samen - netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en (mede)overheden, bedrijven en burgers - anders met energie om te gaan en anders samen te werken in de uitvoering. In de Nationale Uitvoeringsagenda die eind 2023 door de gezamenlijke netbeheerders wordt uitgebracht, doen we een aanzet hoe deze versnelling van nu tot 2035-2040 te realiseren en wordt perspectief geboden aan alle energiegebruikers, van industrie tot consument. De komende periode gaan wij met onze stakeholders in gesprek over de investeringsplannen en zoeken we nadrukkelijk de dialoog op de voorgestelde uitvoeringsagenda zodat we samen kunnen werken aan het versneld uitbreiden van de energienetten.